ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Số: 2627/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho:

1. Công ty TNHH Hải sản Việt Hải, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

2. Hồ Thị Diệp, Cán bộ UBND thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Đã đạt giải nhất trong Cuộc thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2010.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tư pháp, tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                         

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.CN

  2010\QD\TDKT\So Tu phap

Tang BK 01TT 01CN thi tim hieu Giao thong duong bo

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Thành Lập

;