Thủ thục hành chính cấp tỉnh

Thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông

Mẫu đơn được kèm theo ở cuối trang tin

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG MỚI NĂM 2011

Sở Tư pháp: Chỉnh sửa 82 TTHC; Sở Tài chính: Chỉnh sửa 41 TTHC; Sở Công Thương: Chỉnh sửa 31, bổ sung mới 9, bãi bỏ 1 TTHC; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chỉnh sửa 59, bổ sung mới 9, bãi bỏ 15 TTHC; Sở Thông tin & Truyền thông: Chỉnh sửa 21 TTHC; Sở Khoa học & Công nghệ: Chỉnh sửa 27, bổ sung mới 2 TTHC; Sở Xây dựng: Chỉnh sửa 2 TTHC; Sở Giáo dục & Đào tạo: Chỉnh sửa 7 TTHC; Ban Quản lý các khu công nghiệp: Chỉnh sửa 10 TTHC.

Thủ tục hành chính thuộc Công an tỉnh Hâu Giang

Gồm 70 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã chỉnh sửa và bổ sung mới

Thủ tục hành chính ban dân tộc tỉnh

Gồm 13 Thủ tục hành chính của cấp tỉnh và cấp xã

Thủ tục hành chính Sở Khoa học & Công nghệ

Những TTHC chỉnh sửa, bổ sung mới năm 2011 được kèm tịp phía sau trang tin

Tổng số: 27; Số trang: 2

Trang đầu  Trang trước  Trang sau  Trang cuối