GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Thông báo: lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh (04/10)

Để công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Sở ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý Dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang”.