PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Sẽ có một đợt rà soát đảng viên vào trước 19/5/2019

Ban Chấp hành Trung ương vừa ra Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, nội dung đáng chú ý của Chỉ thị này là sẽ có một đợt rà soát đảng viên vào trước 19/5/2019 kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước với nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước. Theo đó, Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi thật sự cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12/03/2019.

Nhiều chính sách, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật Khoa học và Công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Theo đó, có nhiều chính sách, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2019.

Cấm cán bộ lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân

Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội. Ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg. Theo Đề án này, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cần đặc biệt lưu ý, phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.