Tin hoạt động

Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn Hậu Giang

Ngày 23/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - Thực trạng và giải pháp”, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh Hậu Giang là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tổ chức bộ máy hành chính

Chủ trương cải cách hành chính

Hệ thống thông tin