CỔNG THÔNG TIN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HẬU GIANG
Đơn vị quản lý: Hội CTĐ Tỉnh, Đường Nguyễn An Ninh, Khu vực 2, Phường IV, TP. Vị Thanh
(Khu hành chính Tỉnh ủy Hậu Giang)
Trưởng Ban Biên tập: Lê Thanh Trí - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3878867 - Fax: 0711.3870332 - Email: trangtindientuctd@gmail.com