Phụ nữ

                                                                 Ghen

                                                                Thuyền và biển

Sóng

                                                                   Tự hát

            Bàn tay em

                                                                Thơ vui về phái yếu

 

 

 

*********************************

         In trang