HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

      Tập huấn kỹ thuật “Sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae quy mô nông hộ để phòng trừ rầy nâu Nilaparvata lugens Stal hại lúa” trên địa bàn Hậu Giang (đợt 1)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KHPH.HND-SKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2014 về việc phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang và Kế hoạch kinh phí năm 2014 số 11/KH-TT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang, vừa qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức 6 lớp Tập huấn kỹ thuật “Sản xuất chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae quy mô nông hộ để phòng trừ rầy nâu Nilaparvata lugens Stal hại lúa” ở Tp. Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website