HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Đến năm 2030, Việt Nam có 30 tổ chức KH&CN công lập trình độ thế giới

Nhằm mục tiêu sắp xếp, kiện toàn và đẩy mạnh tái cấu trúc để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, đến năm 2030 có khoảng 30 tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ khu vực và thế giới, khoảng 70% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó ít nhất 30% là tiến sỹ. Đây là những mục tiêu được quy định tại Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website