HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Điều kiện người đại diện Công ty Nhà nước

Để được cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, cá nhân đại diện phải đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh dự kiến cử làm đại diện do cấp có thẩm quyền ban hành. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Trên 900 tỷ đồng đầu tư xây dựng 16 xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Nhằm xác định lộ trình xây dựng 16 xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cũng như tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong một số tiêu chí khó thực hiện tại các xã xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trường học cũng như một số tiêu chí mềm, đó là nội dung của buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diễn ra vào ngày 25/11.

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website