HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Phụng Hiệp: Kết quả sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Theo Báo cáo của Phòng Kinh tế va Hạ tầng huyện Phụng Hiệp, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, Chương trình số 141a-CTr/TU ngày 30/1/2013 của Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Chương trình 141a-CTr/TU của Tỉnh ủy; Chương trình số 31-CTr/HU ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Huyện ủy Phụng Hiệp, hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học đã đi vào cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò khoa học và công nghệ trong góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và trong từng ngành, phục vụ đa mục tiêu: xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ đặt ra. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đang từng bước được kiện toàn, các cơ chế chính sách đối với khoa học công nghệ có bước đổi mới và hoàn thiện.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch làm việc

     Dịch vụ trực tuyến    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website