Thủ tục hành chính Sở Tài chính
9/5/2012, 16:3 (GMT+7)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước

Sở Tài chính

2

Xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Sở Tài chính

3

Thẩm định giá trị tài sản đối với tang vật của vụ án

Sở Tài chính

4

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Sở Tài chính

5

Xác định giá thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ( ISO)

Sở Tài chính

6

Xác định giá cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất (ISO)

Sở Tài chính

7

Thẩm định giá sửa chữa tài sản

Sở Tài chính

8

Kê khai giá, đăng ký giá

Sở Tài chính

9

Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô

Sở Tài chính

10

Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh Hậu Giang

Sở Tài chính

11

Thẩm định giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt

Sở Tài chính

12

Thẩm định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt trong đô thị, khu công nghiệp

Sở Tài chính

13

Thẩm định phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

Sở Tài chính

14

Xét chuyển nguồn các đơn vị HCSN sang năm sau

Sở Tài chính

15

Thẩm định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

16

Thẩm định, xét duyệt, thẩm tra báo cáo quyết toán năm các đơn vị HCSN

Sở Tài chính

17

Trình bổ sung dự toán các đơn vị HCSN

Sở Tài chính

18

Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Tài chính

19

Thẩm tra phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh (ISO)

Sở Tài chính

20

Giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị, cá nhân đã có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh (ISO)

Sở Tài chính

21

Thẩm định, góp ý xây dựng định mức chế độ chi tiêu (do các đơn vị đề nghị theo ngành đặc thù) thuộc lĩnh vực Tài chính Hành chính Sự nghiệp

Sở Tài chính

22

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán

Sở Tài chính

23

Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

Sở Tài chính

24

Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp tỉnh thành phố không phải là đơn vị dự toán và chi ngoài dự toán đối với đơn vị cấp huyện

Sở Tài chính

25

Trình bổ sung dự toán cho các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tài chính

26

Thoái thu số nộp ngân sách nhà nước trong trường hợp không điều tiết về trung ương

Sở Tài chính

27

Thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới

Sở Tài chính

28

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn

Sở Tài chính

29

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp thẩm quyền

Sở Tài chính

30

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành

Sở Tài chính

31

Thẩm định dự toán chi phí khảo sát địa chất, địa hình bước lập dự án đối với những dự án phê duyệt trước ngày 01/01/2011.(ISO)

Sở Tài chính

32

Thẩm định dự toán đo đạc phục vụ công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng đối với những dự án phê duyệt trước ngày 01/01/2011

Sở Tài chính

33

Thẩm định dự toán báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đối với những dự án phê duyệt trước ngày 01/01/2011

Sở Tài chính

34

Cấp mã số dự án đầu tư

Sở Tài chính

35

Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính

Sở Tài chính

36

Giám định kế toán, tài chính

Sở Tài chính

37

 

Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán đối với các đơn vị HCSN, các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia các tổ chức, cá nhân sử dụng tiền và tài sản của nhà nước

Sở Tài chính

38

Thanh tra tài chính

Sở Tài chính

39

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tài chính

Sở Tài chính

40

Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước

Sở Tài chính

41

Thẩm định trình phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng ban điều hành công ty

Sở Tài chính

SO TAI CHINH.rar
Trở lại