THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG MỚI NĂM 2011
27/2/2012, 9:54 (GMT+7)

Sở Tư pháp: Chỉnh sửa 82 TTHC; Sở Tài chính: Chỉnh sửa 41 TTHC; Sở Công Thương: Chỉnh sửa 31, bổ sung mới 9, bãi bỏ 1 TTHC; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Chỉnh sửa 59, bổ sung mới 9, bãi bỏ 15 TTHC; Sở Thông tin & Truyền thông: Chỉnh sửa 21 TTHC; Sở Khoa học & Công nghệ: Chỉnh sửa 27, bổ sung mới 2 TTHC; Sở Xây dựng: Chỉnh sửa 2 TTHC; Sở Giáo dục & Đào tạo: Chỉnh sửa 7 TTHC; Ban Quản lý các khu công nghiệp: Chỉnh sửa 10 TTHC.

TTHC CHINH SUA - BO SUNG- BAI BO 2011.rar
Trở lại