Thủ tục hành chính ban dân tộc tỉnh
9/7/2010, 9:26 (GMT+7)

Gồm 13 Thủ tục hành chính của cấp tỉnh và cấp xã

STT

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực

 Cơ quan thực hiện

I.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Giải quyết khiếu nại

Dân tộc

Thanh tra

Ban Dân tộc

2

Giải quyết tố cáo

Dân tộc

Thanh tra

Ban Dân tộc

3

Tiếp công dân

Dân tộc

Thanh tra

Ban Dân tộc

4

Thi đua khen thưởng

Dân tộc

Văn phòng

Ban Dân tộc

5

Xét tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

Dân tộc

Văn phòng

 

 

 Ban Dân tộc

II.

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Cho vay phát triển sản xuất  đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Dân tộc

UBND cấp xã

2

Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học

Dân tộc

UBND cấp xã

3

Hỗ trợ hộ nghèo vệ sinh môi trường.

Dân tộc

UBND cấp xã

4

Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn  vùng đồng bằng sông Cửu Long

Dân tộc

UBND cấp xã

5

Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông cửu Long

Dân tộc

UBND cấp xã

6

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn  vùng đồng bằng sông cửu Long

Dân tộc

UBND cấp xã

7

Hỗ trợ đất sản xuất đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Dân tộc

UBND cấp xã

8

Hỗ trợ nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Dân tộc

UBND cấp xã

Trở lại