Thủ tục hành chính Sở Khoa học & Công nghệ
6/7/2010, 9:29 (GMT+7)

Những TTHC chỉnh sửa, bổ sung mới năm 2011 được kèm tịp phía sau trang tin

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

- Đơn đăng ký hoạt đông khoa học và công nghệ (phụ lục 1)

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (phụ lục 2)

- Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ (phụ lục 3)

- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ (phụ lục 4)

- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật đăng ký của tổ chức KH&CN (phụ lục 5)

2

Tổ chức KH&CN chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác

Không

3

Đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH&CN

Không

4

Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

5

Đăng ký thay đổi tên tổ chức KH&CN

Không

6

Đăng ký thay đổi hồ sơ trụ sở chính

Không

7

Đăng ký thay đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động KH&CN

Không

8

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN

- Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

9

Kiểm tra tiến độ đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự án

10

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Không

11

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu KH&PT công nghệ

Không

12

Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm

Không

13

Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát)

Không

14

Giải thể các tổ chức hoạt động KH&CN

Không

15

Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư

Không

16

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN

Không

17

Tuyển chọn đề tài, dự án nghiên cứu KH&PTCN

Không

18

Tuyển chọn, xét chọn dự án sản xuất thử nghiệm

Không

19

Tuyển chọn, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Không

20

Tuyển chọn, xét chọn đề tài nghiên cứu KH&PTCN

Không

21

Đơn thư khiếu nại, tố cáo về KH&CN

Đơn tố cáo

22

Kiểm định phương tiện đo – Áp kế, áp chân không kế kiểu lò xo

- Giấy nhận kiểm định phương tiện đo.

23

Kiểm định phương tiện đo – cân bàn

- Giấy nhận kiểm định phương tiện đo.

24

Kiểm định phương tiện đo – cân đồng hồ lò xo

- Giấy nhận kiểm định phương tiện đo.

25

Kiểm định phương tiện đo – cân phân tích, cân kỹ thuật

- Giấy nhận kiểm định phương tiện đo.

26

Giấy phép nâng cấp, mở rộng cơ sở X quang y tế hoặc thiết bị bức xạ

- Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ ngoài quy định của giấy phép (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) (theo mẫu).

27

Giấy phép hoạt động của cơ sở  X quang y tế (do bị mất)

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo mẫu).

28

Giấy phép hoạt động của cơ sở  X quang y tế (cấp lại do rách nát)

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép

29

Kiểm định phương tiện đo – Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng1 pha

- Giấy nhận kiểm định phương tiện đo.

30

Kiểm định phương tiện đo – cột đo xăng dầu

- Giấy nhận kiểm định phương tiện đo.

31

Kiểm định phương tiện đo – đồng hồ nước lạnh

Giấy nhận kiểm định phương tiện đo

32

Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

- Bảng đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

33

Giấy phép hoạt động của cơ sở X quang y tế (gia hạn)

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ (theo mẫu 07/ATBX-CP).

34

Giấy phép hoạt động của cơ sở X quang y tế

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ (theo mẫu).

- Phiếu khai báo cơ sở bức xạ (theo mẫu).

- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (theo mẫu).

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ theo Mẫu 12/ATBX-CP (mỗi nhân viên một phiếu và khai cho tất cả nhân viên phòng x quang).

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo Mẫu 13/ATBX-CP (phần dành cho máy phát tia X).

35

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn  dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Không

36

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Không

37

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba)

Không

38

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba)

Không

39

Khai báo cơ sở X quang y tế

- Phiếu khai báo cơ sở bức xạ theo mẫu 10/ATBX-CP

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo Mẫu 13/ATBX-CP (phần dành cho máy phát tia X).

40

Đăng ký thay đổi vốn của tổ chức hoạt động KH&CN

- Bảng kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật đăng ký của tổ chức KH&CN

41

Giấy phép hoạt động của cơ sở X quang y tế (sửa đổi)

- Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép theo mẫu 08/ATBX-CP

42

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức KH&CN

 - Đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức KH&CN

SO KHOA HOC -CN.rar
Trở lại