Thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước tỉnh
6/7/2010, 8:4 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Thủ tục kiểm soát chi NSNN thường xuyên bằng dự toán

1- Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số:C2-02/NS)

2- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu số: C2-03/NS)

3- Giấy nộp trả kinh phí ( Mẫu số C2-04/NS)

2

Kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ số 43/2006/NĐ-CP

1- Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số:C2-02/NS)

2- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu số: C2-03/NS)

3- Giấy nộp trả kinh phí ( Mẫu số C2-04/NS)

3

Kiểm soát chi đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP

1- Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu số:C2-02/NS)

2- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu số: C2-03/NS)

3- Giấy nộp trả kinh phí ( Mẫu số C2-04/NS)

4

Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc

1- Giấy rút tiền măt từ tài khoản tiền gửi ( Mẫu số: C4-10/NS)

2- Giấy nộp tiền vào tài khoản (Mẫu số: C4-09/NS

3- Ủy nhiệm chi  (Mẫu số: C4-02/NS)

5

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc

Giấy đăng ký mở tài khoản và đăng ký mẫu dấu, chữ ký;

6

Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

Phiếu phát hành

7

Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

Phiếu phát hành

8

Thanh toán trái phiếu có ghi tên

1- Phiếu đề nghị thanh toán

2- Phiếu thanh toán

9

Thanh toán trái phiếu không ghi tên

1- Phiếu đề nghị thanh toán

2- Phiếu thanh toán

10

Thủ tục thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn

1- Đơn xin thanh toán trước hạn

2- Xác nhận của cơ quan chức năng về lý do xin thanh toán trước hạn

11

Chuyển nhượng trái phiếu (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế)

1- Giấy chuyển quyền sở hữu trái phiếu quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006 của Tổng giám đốc KBNN

2- Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006 của Tổng giám đốc KBNN

12

Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

Biên bản thanh lý hợp đồng quy định theo Quyết định 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006 của Tổng giám đốc KBNN.

13

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan KBNN

Không

14

Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng

1- Hợp đồng bảo quản trái phiếu căn cứ theo QĐ 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006 của Tổng giám đốc KBNN

2- Phiếu đề nghị gửi trái phiếu căn cứ theo QĐ 1049/QĐ-KBNN ngày 14/12/2006 của Tổng giám đốc KBNN

15

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào NSNN

1- Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS)

2- Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS)                                                           

3- Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT)

16

Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu

- Giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số:C1-02/NS)

- Giấy nộp tiền vào tài khoản (Mẫu số:C4-09/KB)

17

Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính vào KBNN

Không

18

Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

Không

19

Xử lý trái phiếu báo mất

Đơn báo mất trái phiếu

20

Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Không

21

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng

Không

22

Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II

1- Giấy rút vốn đầu tư theo mẫu C3-01/NS

2- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo mẫu C3-02/NS

3- Giấy rút dự toán mẫu C2-02/NS

4- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C2-03/NS

5- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo mẫu số B01/KB kèm theo công văn số 17361/BTC-KBNN ngày 21/12/2007

23

Thủ tục Thanh toán chi phí Ban QLDA

1- Giấy đề nghị Thanh toán vốn đầy tư (Mẫu B01/KB)

2- Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS)

3- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (C3-02/NS)

24

Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư XDCB xã, phường

1- Giấy đề nghị Thanh toán vốn đầy tư (Mẫu B01/KB)

2- Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS)

3- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (C3-02/NS)

25

Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư XDCB ngoài nước

1- Giấy đề nghị Thanh toán vốn đầy tư (Mẫu B01/KB)

2- Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS)

3- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (C3-02/NS)

26

Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư XDCB

1- Giấy đề nghị Thanh toán vốn đầy tư (Mẫu B01/KB)

2- Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS)

3- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư (C3-02/NS)

27

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

không

28

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản  

không

Trở lại