Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
15/11/2009, 16:33 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Mở thầu xây dựng cơ bản

không

2

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề SX, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV

Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề

3

Cấp Giấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV

Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

5

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

6

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa

không

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

8

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề SX, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV

Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề

9

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

10

Thủ tục Cấp phát thuốc phun diệt rầy

Không

11

Cấp thẻ xông hơi khử trùng

Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng.

12

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Giấy đăng ký tham dự lớp tập huấn chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

13

Cấp đổi thẻ xông hơi khử trùng

Đơn đề nghị đổi thẻ xông hơi khử trùng.

14

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề SX, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV

Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề

15

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV

Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

16

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

17

Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc bảo vệ thực vật

 

Không

18

Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc bảo vệ thực vật có người nước ngoài tham dự

 

 

Không

19

Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật

 

Không

20

Cấp giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV

 

Không

21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng, sinh sản các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh)

1. Giấy đề nghị đăng ký sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

2. Giấy chứng nhận đăng ký sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

22

Cấp giấy phép vận chuyển đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng

 

không

23

Giấy phép vận chuyển đặc biệt (VCĐB) đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp quý hiếm

 

không

24

Đóng dấu búa kiểm lâm

1.Lý lịch gỗ xẻ.

2. Lý lịch gỗ tròn

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

1. Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện SX/KD giống cây trồng lâm nghiệp chính.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện SX/KD giống cây trồng lâm nghiệp chính.

26

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

1. Thông báo kết quả sản xuất cây con lâm nghiệp.

2.Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.

27

Cấp giấy phép di chuyển Gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chip điện tử

Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi, Phụ lục VI.

28

Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

không

29

Thẩm định và phê duyệt thiết kế điều chế, cải tạo, tỉa thưa

không

30

Giấy phép vận chuyển đặc biệt (VCĐB) đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp quý hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

không

31

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

1. Thông báo thu hoạch giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp.

32

Giấy phép vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ nhà nước

Không

33

Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Không

34

Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ

Không

35

Cấp giấy chứng chỉ công nhận vườn giống hữu tính

1. Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Mẫu biểu số: 04.

2. Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quốc gia Mẫu biểu số: 06.

3. Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh. Mẫu biểu số: 07.

36

Cấp giấy chứng chỉ công nhận rừng giống trồng

1. Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh. Mẫu biểu số: 05.

2. Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp quốc gia. Mẫu biểu số: 06.

3. Mẫu chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh. Mẫu biểu số: 07.

37

Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách

không

38

Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản

không

39

Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661

không

40

Thẩm định và phê duyệt phương án Phòng cháy chữa cháy rừng cho các chủ rừng

Lập phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 200...-200.... Mẫu 02.

41

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

1. Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư­­ớc CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phụ biểu 3-A.

2. Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ­ư­ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phụ biểu 4-A.

42

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường

1. Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường. Phụ biểu 1.

2. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường. Phụ biểu 2.

43

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

1. Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư­­ớc CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phụ biểu 3-B.

2. Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ­ư­ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phụ biểu 4-B.

44

Cấp giấy chứng nhận Trại nuôi Gấu

1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu. Phụ lục IV.

2. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu. Phụ lục V.

45

Thủ tục di dân ngoài huyện, ngoài tỉnh

không

46

Thủ tục Di dân trong vùng dự án

không

47

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

không

48

Thẩm định thiết kế, bản vẻ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ lợi, đê điều, lâm nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên

 

 

không

49

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nuôi thuỷ sản, thuỷ lợi, đê điều nhóm B, C của các sở, ngành, địa phương và các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh

 

 

 

không

50

Chứng chỉ hành nghề thú y (Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y)

1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y (Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y).

2. Bảng kê khai địa điểm kinh doanh thuốc thú y.

3. Bảng đăng ký ngày trực và cam kết của người quản lý cửa hàng thuốc thú y.

51

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y)

Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

52

Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y,chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y)

1. Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

2. Bảng kê khai địa điểm kinh doanh thuốc thú y.

3. Bảng đăng ký ngày trực và cam kết của người quản lý cửa hàng thuốc thú y.

53

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Gồm hành nghề về tiêm phòng, thiến, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật, dịch vụ tư vấn về thú y)

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Gồm hành nghề về tiêm phòng, thiến, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật, dịch vụ tư vấn về thú y)

54

Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Gồm hành nghề về tiêm phòng, thiến, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật, dịch vụ tư vấn về thú y)

Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Gồm hành nghề về tiêm phòng, thiến, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật, dịch vụ tư vấn về thú y).

55

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Gồm hành nghề về tiêm phòng, thiến, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật, dịch vụ tư vấn về thú y)

Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Gồm hành nghề về tiêm phòng, thiến, chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật, dịch vụ tư vấn về thú y).

56

Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẩu thuật động vật

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẩu thuật bệnh động vật.

57

Gia hạn chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẩu thuật động vật

Đơn xin gia hạn chỉ hành nghề xét nghiệm, phẩu thuật bệnh động vật.

58

Cấp lại chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẩu thuật động vật

Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẩu thuật bệnh động vật.

59

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

- Giấy khai báo kiểm dịch thuỷ sản , sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước.

60

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

61

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định

62

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định (theo mẫu)

63

Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (khảo sát địa điểm) cho: cơ sở giết mổ động vật; cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở sản xuất kinh doanh con giống; cơ sở ấp trứng, thu gom trứng

 

Mẫu đơn

64

Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y) cho: cơ sở giết mổ động vật; cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở sản xuất kinh doanh con giống; cơ sở ấp trứng, thu gom trứng

 

 

 

Mẫu đơn

65

Công bố tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi

Mẫu bản công bố tiêu chuẩn

66

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống vật nuôi (TCCL)

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa giống vật nuôi.

67

Thủ tục đề nghị tổ chức hội thảo hoặc giới thiệu sản phẩm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi

 

Mẫu giấy đăng ký hội thảo

68

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (bao gồm kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản)

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản (theo mẫu).

69

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (bao gồm kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản)

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản (theo mẫu).

70

Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (bao gồm kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản)

Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản (theo mẫu).

71

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (Gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản)

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản) (theo mẫu)

72

Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (Gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản)

Đơn xin gia hạn cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản) (theo mẫu)

73

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (Gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản)

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản) (theo mẫu)

74

Cấp giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản (các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật thuỷ sản, khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản)

Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản(các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản, cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật thuỷ sản, khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản)

75

Kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản chuyển trong nước

Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (M 1)

79

Thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở của dự toán đầu tư xây dựng Công trình thủy lợi đê điều nhóm B)

 

Không

80

Thẩm định phê duyệt, dự toán các công trình thuỷ lợi nhóm B

 

Không

81

Thẩm định thiết kế- dự toán các công trình chuyên ngành quản lý (Công trình thủy lợi nhóm B)

 

Không

82

Thẩm định thiết kế - dự toán các công trình chuyên ngành quản lý (Công trình thủy lợi nhóm C)

 

Không

83

Thẩm định đồ án, thiết kế, dự toán công trình thủy lợi nội đồng

 

Không

84

Thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư cải tạo khai hoang đồng ruộng

Không

85

Thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi có vốn đầu tư 3 tỷ đồng trở lên

Không

86

Thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi có vốn đầu tư từ 1 đến 3 tỷ đồng

Không

87

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản

1. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản (theo mẫu).

2. Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn (theo mẫu)

88

Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu).

89

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (theo mẫu).

90

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới (theo mẫu).

91

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu (theo mẫu).

92

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (theo mẫu).

93

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (theo mẫu).

94

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp

Không

95

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

Không

96

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vùng sản xuất rau an toàn

Không

97

Cấp giấy công nhận cơ sở sản xuất, Kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP

Không

98

Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra hàng hoá thuỷ sản tươi, sống

Không

99

Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)

Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 1)

100

Thủ tục xử lý đơn

Không

101

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Giấy biên nhận (mẫu 49 QĐ số: 1131/2008/QĐ-TTg ngày 18/6/2008)

2. Thông báo v/v thụ lý đơn khiếu nại (mẫu 37 QĐ số: 1131/2008/QĐ-TTg ngày 18/6/2008)

3. Biên bản v/v gặp gỡ, đối thoại (mẫu 45 QĐ số: 1131/2008/QĐ-TTg ngày 18/6/2008)

102

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

1. Giấy biên nhận (mẫu 49 QĐ 1131/2008/QĐ-TTg ngày 18/6/2008)

2. Thông báo v/v thụ lý đơn khiếu nại (mẫu 37 QĐ 1131/2008/QĐ-TTg ngày 18/6/2008)

3. Biên bản v/v gặp gỡ, đối thoại (mẫu 45 QĐ 1131/2008/QĐ-TTg ngày 18/6/2008)

103

Tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mẫu Biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo (mẫu số 49)

104

Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo

không

105

Cấp nước sinh hoạt nông thôn cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

không.

106

Lắp đường ống phụ tải, nhánh rẽ, tổ chức quản lý, vận hành, lắp đặt đồng hồ nước, khai thác các trạm cấp nước

 

không.

107

Đăng ký dự án đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

không.

108

Thẩm định chương trình cấp nước sinh hoạt

không.

109

Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

không.

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

110

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản

-Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản.

- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản.

 

111

Gia hạn giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản

Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản.

112

Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y

 

113

Gia hạn giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính bổ sung

Mẫu Đơn, Tờ Khai

114

Cấp giấy chứng phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV.

Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc  BVTV

115

Cấp Giấy chứng nhận về huấn luyện an toàn trong lao động trong vận chuyển  thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.

Đơn xin học về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV (Dùng cho người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải hàng, người thủ kho)

Trở lại