Thủ tục hành chính Sở Nội vụ
14/11/2009, 11:7 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

          1         

Thủ tục đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo

- Bản  đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo

          2         

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

- Bản  đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

          3         

Thủ tục thông báo quyên góp

- Bản thông báo quyên góp

          4         

Thủ tục đăng ký hoạt động Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

Đơn đăng ký hoạt động Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

          5         

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo

- Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo

          6         

Thủ tục đăng ký tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

- Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

          7         

Công nhận tổ chức tôn giáo

- Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

          8         

Thủ tục đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

- Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngaòi chương trình đăng ký.

          9         

Thủ tục đăng ký lễ hội tín ngưỡng

Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

        10       

Thủ tục đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo

- Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo.

        11       

Thủ tục đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.

        12       

Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

- Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.

        13       

Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Đơn xin thành lập( hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc.

        14       

Giải thể Hội tôn giáo

Không

        15       

Phê duyệt điều lệ Hội

Không

        16       

Thủ tục Đăng ký thành lập Hội

Không

        17       

Cấp phép thành lập hội

-Đơn xin thành lập hội

        18       

Thủ tục Tiếp nhận Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

Không

        19       

Thủ tục chấp thuận việc đăng ký vào học các trường, lớp của tôn giáo.

Không

        20       

Thủ tục công nhận cơ sở tôn giáo đang hoạt động hợp pháp

Không

        21       

Đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành đối với các hệ phái Tin lành đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và chưa đựợc công nhận tư cách pháp nhân phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Đơn đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành

        22       

Công nhận tổ chức tôn giáo đối các hệ phái Tin lành chưa được công nhận có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh

Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (mẫu M2)

        23       

Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình, xây dựng mới, di dời, thay đổi mục đích sử dụng đối với cơ sở thờ  tự, tín ngưỡng, tôn giáo, những công trình phục vụ việc thờ tự như: tượng đài, tháp, bia…

Đơn xin xây dựng hoặc sửa chữa cơ sở thờ tự

        24       

Thủ tục Cấp đổi khen thưởng cấp tỉnh

Không

        25       

Thủ tục khen cao thành tích theo chuyên đề

Mẫu số 7

        26       

Thủ tục khen cao thành tích đột xuất

Mẫu số 6

        27       

Thủ tục khen cao cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài

Mẫu số 3

        28       

Thủ tục khen thưởng tổng kết thành tích kinh tế - xã hội cấp tỉnh (Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc).

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

        29       

Thủ tục khen thưởng tổng kết ngành Giáo dục và Đào tạo (Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc)

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

        30       

Thủ tục khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

Mẫu số 8

        31       

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đối tượng chính sách

Không

        32       

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội

Không

        33       

Đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài

Mẫu số 8

        34       

Thủ tục khen cao cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài

Mẫu số 3

        35       

Thủ tục khen cao thành tích kinh tế - xã hội trình Trung ương (Danh hiệu Anh hùng, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ).

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

 

        36       

Thủ tục khen cao ngành Giáo dục và Đào tạo trình Trung ương (Danh hiệu Anh hùng, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

 

        37       

Thủ tục khen cao thành tích đột xuất

Mẫu số 6

        38       

Thủ tục khen cao thành tích theo chuyên đề

- Mẫu số 7

        39       

Thủ tục Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân

- Mẫu số 5

        40       

Thủ tục Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể

- Mẫu số 4

        41       

Thủ tục khen thưởng thành tích theo chuyên đề (cấp tỉnh)

-Mẫu số 7

 

        42       

Thủ tục khen thưởng đột xuất (cấp tỉnh)

- Mẫu số 6

 

        43       

Thủ tục Khen thưởng thành tích kháng chiến (cán bộ tham gia kháng chiến, nhân dân nuôi chứa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen)

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

-Mẫu số 4

- Mẫu số 5

- Mẫu số 6

- Mẫu số 7

- Mẫu số 8

        44       

Thủ tục khen thưởng thành tích kháng chiến cho cán bộ tham gia kháng chiến (đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng)

- Mẫu số 1

- Mẫu số 4

- Mẫu số 5

- Mẫu số 7

- Mẫu số 8

 

        45       

Thủ tục khen thưởng thành tích kháng chiến cho nhân dân nuôi chứa (đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng)

- Mẫu số 2

- Mẫu số 4

- Mẫu số 6

- Mẫu số 7

- Mẫu số 8

 

        46       

Đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài (Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Mẫu số 8

 

        47       

Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho cá nhân

Mẫu số 5

 

        48       

Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể

- Mẫu số 4

        49       

Tiếp nhận đăng ký thi đua hàng năm

Không

        50       

Đề nghị khen cao thành tích kinh tế - xã hội (Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ).

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

        51       

Đề nghị khen cao ngành Giáo dục và Đào tạo (Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

- Mẫu số 1

- Mẫu số 2

        52       

Xác nhận thành tích tham gia kháng chiến

- Mẫu số 9 - KC1

- Mẫu số 10 - CC1

- Mẫu số 11

 

 

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng (Trung ương)

Mẫu số 1

Trở lại