Thông tin
10/8/2016, 14:12 (GMT+7)

Thông tin về Ban Giám đốc:

1. Ông: Nguyễn Hữu Nghĩa - Giám đốc

Điện thoại: 0918 074 233

Email: nghianh.skhdt@haugiang.gov.vn

2. Ông: Ong Phước Hải - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0909 107 757

Email: haiop.skhdt@haugiang.gov.vn

3. Ông : Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0986 849 595

Email: nvquan.skhdt@haugiang.gov.vn

4. Bà : Nguyễn Thị Màu - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0988 410 306

Email: maunt.skhdt@haugiang.gov.vn


Trở lại