Kế hoạch số 31-KH/TU của Tỉnh ủy về việc Triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
18/3/2013, 13:40 (GMT+7)

 

TỈNH ỦY HẬU GIANG

*

 

Số 31-KH/TU

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vị Thanh, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW,

Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư

------------

 

Thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đến đảng viên từng chi, đảng bộ và phải được tiến hành thường xuyên, thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh để rút kinh nghiệm, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA TRUNG ƯƠNG:

1. Nội dung tài liệu:

1.1. Đối với cấp tỉnh:

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”.

- Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

- Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”.

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị; Công văn Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư;

- Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

1.2. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố:

 Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; Chương trình, Công văn, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Chương trình, Kế hoạch của cấp huyện.

* Đối với Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; Chương trình, Công văn, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (các sở, ngành lĩnh vực liên quan có Kế hoạch chi tiết thực hiện của sở, ngành).

1.3. Đối với cấp xã, phường, thị trấn:

 Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; Chương trình, Kế hoạch của cấp huyện và Nghị quyết, Kế hoạch của cấp xã.

2. Đối tượng, thời gian tổ chức:

2.1. Cấp tỉnh: Tỉnh ủy tổ chức hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, lãnh đạo các Trường Trung cấp nghề, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh; lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Bệnh viện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, Giám đốc Trung tâm dạy nghề các huyện, thị, thành.

Thời gian: 01 buổi (cuối tháng 02/2013).

2.2. Cấp huyện, thị xã, thành phố: Huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức hội nghị cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị, thành; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp huyện, thị, thành; Bí thư, Phó bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

* Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Tổ chức Hội nghị cán bộ cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho tất cả đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không phải là đảng viên.

Thời gian: 01 buổi (hoàn thành trong tháng 3/2013).

2.3. Cấp xã, phường, thị trấn và các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên và cán bộ công chức, viên chức, quần chúng không phải là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

Thời gian: 01 buổi (hoàn thành giữa tháng 4/2013).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời phối hợp với các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt, thực hiện các nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị nêu trên và định kỳ hàng năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo theo hệ thống dọc, để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,

- Các ban đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,

- Các huyện, thị, thành ủy,

- Lưu VPTU-TH.

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Đinh Văn Chung

 

Trở lại