Mẫu "Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác" năm 2013
18/4/2013, 8:29 (GMT+7)

 

ĐẢNG BỘ ……………….

CHI BỘ ………………….

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..............., ngày tháng … năm 2013

  (Dự thảo)

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Làm theo tấm gương đạo đức, phong cách quần chúng,

dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2013

 

 

I. Thông tin về bản thân cán bộ, đảng viên

1. Họ và tên: ……………………………….

2. Ngày sinh: ngày … tháng … năm 19….

3. Ngày vào Đảng:

- Dự bị: ngày … tháng … năm …….

- Chính thức: ngày … tháng … năm ……

4. Chức vụ:

- Trong đảng: …………………………………………………….

- Chính quyền: ……………………………………………………

5. Hiện đang sinh hoạt, công tác tại:

Chi bộ: …………………………………………………………….

Đảng bộ: …………………………………………………………...

II. Nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên

Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ”. Liên hệ với nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký trước tổ chức các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác cụ thể như sau:

1. Về phong cách quần chúng

- Mối quan hệ với quần chúng nơi công tác?

- Gần dân, vì dân, trọng dân?

- Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân?

- Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm?

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………

2. Về phong cách dân chủ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

- Tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể?

- Mở rộng dân chủ trong chi bộ, đảng bộ, dân chủ với quần chúng?

- Nguyên tắc tự phê bình và phê bình?

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)?

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

3. Về trách nhiệm nêu gương

Căn cứ vào Quy định 101 của Trung ương và Hướng dẫn số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Về tư tưởng chính trị

- Về đạo đức, lối sống, tác phong

- Việc tự phê bình, phê bình

- Về quan hệ với nhân dân

- Về trách nhiệm trong công tác

- Về ý thức tổ chức kỷ luật

- Về đoàn kết nội bộ

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...............................................................................................................................

4. Những nội dung khác

…………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………………...……………………………………………..…………………………………..…………………………………………..……………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………..…………………………………………………...…………………………..……………………………………………………..

Tôi xin quyết tâm và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu trên./.

 

      T/M CHI ỦY                                                              Người đăng ký

           BÍ THƯ

 

 

 

Trở lại