18.53. Đề nghị thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm
21/5/2012, 14:0 (GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hậu Giang

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn về làm lại

Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hậu Giang

- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi cơ quan có thẩm  quyền quyết định thành lập;

+ Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung: sự cần thiết; mục tiêu; nhiệm vụ cụ thể và việc đảm bảo các điều kiện để thành lập và hoạt động của trung tâm như địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng; cơ sở vật chất và trang thiết bị, bộ máy nhân sự và biên chế, nguồn lực đầu tư, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Trung tâm, tính khả thi của đề án.

+ Đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thì đề án thành lập Trung tâm phải có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

+ Đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành hoặc của cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ được thành lập và hoạt động.

+ Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm như:

* Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;

* Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm

- Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc ( Theo quy định).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở LĐ-TBXH tỉnh Hậu Giang

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trình UBND tỉnh ra quyết định.

h) Lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Có địa điểm và trụ sở ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp. Nếu trụ sở thuê thì phải ổn định từ 36 tháng trở lên.

+ Có phòng sử dụng cho hoạt động tư vấn, phòng sử dụng cho hoạt động giới thiệu và cung ứng lao động, phòng sử dụng cho hoạt động về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, Fax, E-mail và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng.

+ Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

+ Có ít nhất 05 (năm) cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

- Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Trở lại