Lịch làm việc từ ngày 29/7/2013 đến ngày 02/8/2013 của Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A (điều chỉnh lần 2)
26/7/2013, 14:58 (GMT+7)

    ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH A


     Số: 29/TB-UBND

Lịch tuần thay giấy mời

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Châu Thành A, ngày 26  tháng 7  năm 2013

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2013 của

Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A

 

THỨ HAI, ngày 29/7/2013

- 7 giờ 00’ Các PCT: Chào cờ đầu tuần. Tất cả cán bộ, công chức của huyện dự. Điểm tại UBND huyện.

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (cả ngày)

- 7 giờ 30' PCT Kinh tế: Làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30': Họp bàn việc giảm tiền sử dụng đất hộ bà Nguyễn Thị Mành. Mời lãnh đạo: Chi cục thuế, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Lao động TB&XH, phòng Tài chính -Kế hoạch, Văn phòng ĐKQSDĐ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân dự (Giao Chi Cục thuế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp trực truyến UBND huyện; 14 giờ 30': Dự đối thoại hộ Bà Trần Thị Ngọc Hằng bị ảnh hưởng dự án Đường ô tô về Trung tâm xã Thạnh Xuân. Mời lãnh đạo: UBMTTQVN, Ban Dân vận Huyện ủy, các phòng: Tài Nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân dự (Giao TTPTQĐ chuẩn bị nội dung; UBND xã Thạnh Xuân mời hộ dân). Điểm tại phòng họp trực truyến UBND huyện.      

- 8 giờ 00’ PCT Văn xã: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh tại UBND xã Tân Phú Thạnh; 13 giờ 30': Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh tại UBND thị trấn Cái Tắc; 19 giờ 00’: Dự ngày hội Hoa phượng đỏ tỉnh Hậu Giang lần thứ V và Hội thi Tiếng trống Đội ta lần thứ III năm 2013. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

THỨ BA, ngày 30/7/2013

- 7 giờ 30' Chủ tịch: Họp Ban chỉ đạo Thi hành án huyện. Mời thành viên BCĐ Thi hành án huyện dự (Giao Chi cục Thi hành án chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; 13 giờ 30': Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh tại thị trấn Một Ngàn.

- 7 giờ 30' PCT Kinh tế: Họp thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Phú, xã Tân Phú Thạnh (nay là ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. (có giấy mời riêng); 14 giờ 00’: Họp về việc rà soát thủ tục bồi hoàn đối với hộ ông Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trung Hậu. Mời lãnh đạo: Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 00' PCT Văn xã: Dự tổng kết chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè huyện Châu Thành A năm 2013. Mời thành viên BCĐ  …huyện, Trưởng ban Chỉ đạo các xã, thị trấn dự. Điểm tại UBND thị trấn Rạch Gòi; 8 giờ 00': Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang. Mời Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH  huyện dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh; 13 giờ 30': Họp thông qua dự thảo kế hoạch liên tịch về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2013. Mời Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

THỨ TƯ, ngày 31/7/2013

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Họp bàn việc khảo sát nhà chờ của lò thiêu hỏa táng cho đồng bào dân tộc. Mời lãnh đạo: phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Dân tộc, phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND: thị trấn Bảy Ngàn, thị trấn Cái Tắc dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.   

- 7 giờ 30' PCT Kinh tế: Tiếp đoàn tỉnh đến đối thoại công dân huyện Châu Thành A và họp xét khiếu nại tố cáo (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 7 giờ 30’ PCT Văn xã: Họp giao ban an ninh tư tưởng. Điểm tại phòng họp Huyện ủy.

- 13 giờ 30' Chủ tịch và các PCT: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét thi đua chiến dịch GTNT-TL và trồng cây năm 2013. Mời thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dự (Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện; 15 giờ 00': Họp Thành viên UBND huyện. Mời thành viên UBND huyện dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ NĂM, ngày 01/8/2013

- 7 giờ 30' Chủ tịch và PCT Văn xã: Họp Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu - trị an. Mời thành viên BCĐ và Ban đạo diễn diễn tập dự (Giao Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

- 7 giờ 30' PCT Kinh tế: Họp xem xét vị trí xin đầu tư xây dựng trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT chi nhánh Thạnh Hòa (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- 13 giờ 30' Chủ tịch và các PCT: Họp sơ kết công tác xây dựng cơ bản (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

THỨ SÁU, ngày 02/8/2013

- 7 giờ 30' Chủ tịch: Họp bàn việc khảo sát tình hình đầu tư cơ sở vật chất cho xã nông thôn mới. Mời lãnh đạo các phòng: Nông Nghiệp & PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin dự. Điểm tại phòng Chủ tịch UBND huyện.

- 7 giờ 00' PCT Kinh tế: Dự Lễ khởi công dự án mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT. Điểm tại Km 2079+500 Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  

- 8 giờ 00' PCT Văn xã: Dự đón tiếp quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương. Điểm tại Ban CHQS huyện.

- 13 giờ 30 Chủ tịch và PCT Kinh tế: Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp Huyện ủy.

- 13 giờ 30' PCT Văn xã: Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Mời thành viên Ban đại diện HĐQT, PCT UBND các xã, thị trấn dự (Ngân hàng CSXH chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện.

 

Nơi nhận:                                                    

- TT.HU-HĐND huyện;             

- Thành viên UBND huyện;

- Phòng, ban, ngành, MT&ĐT huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT. E:\VTLT\LLV\ 2013                                                       

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi 

và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện

trên Trang thông tin điện tử của huyện.  

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

     (Đã ký)

 

      Bùi Mỹ Tiên

 

Trở lại