Góp ý Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
29/3/2017, 9:51 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 1009/VP.UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc lấy ý kiến phê duyệt Đề án, Để có cơ sở tham mưu trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đồng chí dự buổi họp góp ý dự thảo “Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Thời gian họp góp ý dự thảo là 8 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (thứ 4). Tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, số 07 Điện Biên Phủ, KV4, P.5, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang.

Đính kèm: Dự thảo Đề án

Phòng Quản lý Khoa học

Các tin khác