Định hướng đúng đắn về lao động, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho thanh niên Hậu Giang
21/2/2018, 21:6 (GMT+7)

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh vừa yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

Người đứng đầu, cán bộ, công chức và toàn xã hội cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chiến lược phát triển thanh niên. Đặc biệt, chú trọng việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên; tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên.

Tăng cường tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên. Tạo điều kiện để các tổ chức thanh niên mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong, ngoài tỉnh và khu vực. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương Hậu Giang./.

An Nhiên

Các tin khác