KBNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị Công bố và lưu hành quyết định nhân sự
4/6/2018, 15:36 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh. Vừa qua, KBNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và lưu hành các quyết định nhân sự sau khi giải thể Phòng Giao dịch.

Phòng Giao dịch thuộc KBNN Hậu Giang được thành lập từ tháng 9/2010, thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Việc giải thể Phòng Giao dịch nhằm sắp xếp, tinh gọn bộ máy và được thực hiện thống nhất theo đề án của ngành. Kể từ ngày 01/6/2018, nhiệm vụ của Phòng Giao dịch được chuyển sang phòng Kiểm soát chi và phòng Kế toán Nhà nước. 

 

Theo đó, Giám đốc KBNN Hậu Giang đã ký các quyết định về công tác tổ chức cán bộ: điều động bổ nhiệm 03 công chức giữ chức vụ lãnh đạo; điều động 04 công chức điều động về phòng Kiểm soát chi, 03 công chức điều động về phòng Kế toán Nhà nước.

 

Đồng chí Lê Phước Thái - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Hậu Giang chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Phước Thái - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Hậu Giang lưu ý các đơn vị tiếp nhận nhân sự cần tổ chức rà soát, phân công nhiệm của công chức phù hợp nhằm phát huy năng lực, sở trường của công chức; đảm bảo hoạt động giao dịch của các đơn vị, nhất là các đơn vị của địa bàn Thành phố Vị Thanh được thông suốt đúng quy định, không bị ách tắc. Đối với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, mong các đồng chí ở vị trí công tác mới, tiếp tục nghiên cứu văn bản, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

PHÒNG TCCB

Các tin khác