BAN KINH TẾ- XÃ HỘI HĐND THỊ XÃ LONG MỸ THẨM TRA VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND THỊ XÃ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
19/6/2018, 11:9 (GMT+7)

Ngày 15/6/2018, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tiến hành thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám HĐND thị xã Long Mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự cuộc họp có Ông Võ Chí Tâm – Trưởng ban Ban KT-XH HĐND thị xã, đại diện Thường Trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã, thành viên Ban kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban pháp chế, Phòng tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng văn hóa, Chi cục thuế và Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

Tại kỳ họp thường lệ HĐND thị xã giữa năm 2018, được sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, Ban KT-XH HĐND thị xã Long Mỹ sẽ tiến hành thẩm tra 06 báo cáo của UBND thị xã và 06 dự thảo Nghị quyết: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; báo cáo xây dựng Phường văn minh đô thị. Dự thảo Nghị quyết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh cuối năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết quyết toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Mỹ năm 2018.

Qua thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết, Ban KT-XH HĐND thị xã Long Mỹ cơ bản nhất trí với các nội dung của UBND thị xã trình tại Kỳ họp. Nội dung các văn bản, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đồng thời, đại biểu cũng đóng góp đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết HĐND trong 6 tháng cuối năm 2018.

Qua thảo luận, Ông Võ Chí Tâm - Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã Long Mỹ yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn tổng hợp số liệu và hoàn chỉnh các văn bản gửi về Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp giữa năm 2018./.

                                                                                                    Lâm Thu

Các tin khác