Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
24/12/2017, 15:7 (GMT+7)

Chiều ngày 15 tháng 16 năm 2017, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 9 (mở rộng), tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thành phần tham dự có: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Long Mỹ, các đồng chí là UV.BCH Đảng bộ thị xã, đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy, Trưởng các Ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, Phó Trưởng các Ban xây dựng Đảng và UBKT Thị ủy, lãnh đạo các Hội đặc thù thị xã, UBND xã, phường.

Quang cảnh tại cuộc họp

Thay mặt tập thể Thường trực Thị ủy đồng chí Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư Thường trực đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác năm 2017 và thông qua dự thảo Nghị quyết năm 2018. Trong năm 2017, Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả như sau:

I. Kết quả thực hiện: Việc thực hiện Nghị quyết công tác năm 2017 có 11 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên: Tổng giá trị sản xuất; cơ cấu kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn; giảm nghèo; giải quyết việc làm; về giáo dục; y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; đảng viên được học tập quán triệt, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiểm tra giám sát. 02 chỉ tiêu đạt từ 94% đến trên 99%: tổng thu ngân sách; quốc phòng-an ninh. 03 chỉ tiêu đến cuối năm tổng kết: xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức; công tác đoàn thể. Ước đến cuối năm đạt 16/16 chỉ tiêu, riêng chỉ tiêu quốc phòng - an ninh đạt thấp (tăng 03 vụ so năm 2016).

- Ưu điểm, nguyên nhân

+ Ưu điểm: Nhìn chung, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả khá tốt: Kinh tế tiếp tục phát triển và ổn định, giá trị sản xuất đạt khá và tăng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng định hướng; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nông thôn mới, văn minh đô thị có sự chỉ đạo tập trung và đạt được một số kết quả nhất định; thực hiện tốt các chế độ cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác khuyến học, khuyến tài kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo và các em có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh; tình hình an ninh chính tri, trật tự xã hội ổn định; bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; tổ chức triển khai kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy kịp thời, đúng quy định, đảm bảo thời gian; dân vận, mặt trận và các đoàn thể được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Nguyên nhân: Đạt được kết quả trên là do các cấp, các ngành đã quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và của thị xã. Tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được quan tâm. 

- Hạn chế, nguyên nhân:

+ Hạn chế:

Công tác cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả tuy đạt kết quả khá cao nhưng chưa có sự đột phá mới để phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp, trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Công tác vận động người dân tham gia BHYT tuy đạt chỉ tiêu nghị quyết nhưng bước đầu chưa có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, đi vào chiều sâu; công tác thu ngân sách (nội địa) tổng nguồn đạt, nhưng một số nguồn thu còn đạt thấp; tiến độ khởi công, thi công một số công trình, dự án, giải ngân còn trì trệ thời gian đầu năm; công tác xây dựng trường, trạm đạt chuẩn quốc gia thiếu quyết liệt, chưa quan tâm đúng mức; giải phóng mặt bằng một số trường hợp kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm.

Công tác tuyển quân tuy đạt chỉ tiêu trên giao, nhưng chỉ đạo thực hiện các bước, thủ tục sơ tuyển chưa chặt chẽ, dẫn đến thưa kiện, khiếu nại; công tác nắm tình hình thanh niên có nơi chưa sát, dẫn đến có thanh niên bỏ trốn. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; phạm pháp hình sự tăng so năm 2016; một số người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác phòng, chống tham nhũng dẫn đến trong năm trên địa bàn xãy ra 1 vụ án tham nhũng trong lĩnh vực chính sách xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có nơi, có thời điểm còn hạn chế; từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở đảng chưa cao, chưa mạnh dạng đấu tranh xây dựng chi bộ, có nơi tư tưởng cục bộ địa phương, dẫn đến bầu chức danh chủ chốt không đạt yêu cầu. Đội ngũ cán bộ tuy được củng cố, sắp xếp nhưng trong điều hành nhiệm vụ có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; trình độ năng lực, nhất là năng lực hành động của đội ngũ cán bộ nhìn chung còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ; một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, nên còn một vài chi bộ sinh hoạt lệ chưa đảm bảo nội dung; chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo nhưng chưa đi vào chiều sâu; công tác thi hành án dân sự còn tồn nhiều... Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số nơi còn yếu, nội dung sinh hoạt chưa đảm bảo, chưa có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng.

+ Nguyên nhân: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nắm chắc tình hình và đánh giá sát thực tế. Trong chỉ đạo điều hành từng lúc, từng nơi chưa tạo được bước đột phá. Chưa có những giải pháp tốt để tháo gỡ khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa trên dưới đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

- Mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị văn minh; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững an ninh - quốc phòng. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng về cơ sở; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm”.

- Những nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp,  thương mại - dịch vụ; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, theo mô hình, kinh tế hợp tác... để tăng giá trị trên 1 đơn vị diện tích. Hai là, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện hình thức hợp tác BT để nâng cấp hạ tầng đô thị; tăng cường hệ thống các công trình hạ tầng xã hội phục vụ xây dựng đô thị loại III, xây dựng nông thôn mới. Ba là, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; khống chế các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi. Bốn là, làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Năm là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ, đem lại sự hài lòng cao nhất cho người dân. Sáu là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực hành động, khả năng tiếp thu, triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào đời sống của người dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Các chỉ tiêu chủ yếu: Tập trung 04 lĩnh vực, cụ thể: Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 6 chỉ tiêu; Tài nguyên, môi trường: 01 chỉ tiêu; Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 01 chỉ tiêu; Công tác xây dựng Đảng: 04 chỉ tiêu;

- Giải pháp thực hiện: Tập trung 05 nhóm giải pháp cụ thể.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Tông - Bí thư Thị ủy chỉ đạo trong thời gian tới: Văn phòng Thị ủy ghi nhận các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các tài liệu và Nghị quyết năm 2018; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6; chỉ đạo tổng kết năm đối với các ngành theo hướng dẫn; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt an sinh phúc lợi xã hội và xây dựng Thị xã Long Mỹ đạt đô thị loại III đến năm 2020./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HLB)

Các tin khác