BAN KINH TẾ- XÃ HỘI HĐND THỊ XÃ LONG MỸ THẨM TRA VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND THỊ XÃ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
23/12/2017, 7:9 (GMT+7)

Ngày 13/12/2017, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã Long mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự cuộc họp có Ông Võ Chí Tâm – Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã, đại diện Thường Trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã, các thành viên Ban kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban pháp chế, Phòng tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị và Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

Tại kỳ họp thường lệ Kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã cuối năm 2017, được sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, Ban KT-XH HĐND thị xã Long Mỹ sẽ tiến hành thẩm tra 04 báo cáo, 02 tờ trình, 03 dự thảo Nghị quyết: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ ngân sách năm 2018; báo cáo vốn đầu tư công năm 2017; Báo cáo việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị  năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tờ trình về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương hướng phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; tờ trình vốn đầu tư công năm 2018. Dự thảo Nghị quyết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương hướng phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết vốn đầu tư công năm 2018.

Qua thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, Ban KT-XH HĐND thị xã Long Mỹ cơ bản nhất trí với các nội dung của UBND thị xã trình tại Kỳ họp. Nội dung các văn bản, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đồng thời, đại biểu cũng đóng góp đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo kịp thời tình hình của địa phương.

Qua thảo luận, Ông Võ Chí Tâm - Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã Long Mỹ yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn tổng hợp số liệu và hoàn chỉnh các văn bản gửi về Thường trực HĐND thị xã trình tại kỳ họp cuối năm 2017./.

                                                                                                    Lâm Thu

Các tin khác