Thông qua chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018
25/11/2017, 13:46 (GMT+7)

Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp Thị ủy, Thường trực Thị ủy Long Mỹ tổ chức họp bàn chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018. Thành phần tham dự có: Đồng chí Lê Văn Tông – Bí Thư Thị ủy – Chủ trì, các Phó Bí thư Thị ủy, thủ trưởng các ngành: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Y tế, Lao động – Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Bảo hiểm xã hội, Thống kê, Văn phòng HĐND – UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy cùng dự.

Quang cảnh tại cuộc họp

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Thị ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo đến nay, việc thực hiện Nghị quyết công tác năm 2017 có 08 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên: tổng giá trị sản xuất; cơ cấu kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn; giảm nghèo; giải quyết việc làm; huy động trẻ đến trường; đảng viên được học tập quán triệt, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; mỗi chi bộ thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên đề; 04 chỉ tiêu đạt từ 85% đến 99%; còn 04 chỉ tiêu đến cuối năm tổng kết.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2017, Thị ủy đã xây dựng dự thảo các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018, cụ thể như sau: Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị văn minh; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững an ninh - quốc phòng. Đổi mới dung và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng về cơ sở; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Tập trung lãnh, chi đạo 06 nhiệm vụ trọng tâm (Một là, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp,  thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; Hai là, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện hình thức hợp tác công tư nâng cấp hạ tầng đô thị; tăng cường hệ thống các công trình hạ tầng xã hội phục vụ xây dựng đô thị loại III; Ba là, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; khống chế các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; Bốn là, làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Năm là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ, đem lại sự hài lòng cao nhất cho người dân; Sáu là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực hành động, khả năng tiếp thu, triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng đi sâu vào đời sống của người dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) và 16 chi tiêu chủ yếu: Lĩnh vực kinh tế: 4 chỉ tiêu; Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 6 chỉ tiêu; Tài nguyên, môi trường: 1 chỉ tiêu; Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 1 chỉ tiêu và Công tác xây dựng Đảng: 4 chỉ tiêu.

Qua ý kiến đóng góp của các ngành và ý kiến giải trình của các ngành dự họp, đồng chí Lê Văn Tông – Bí Thư Thị ủy – Chủ trì phát biểu tại buổi họp: Đề nghị Văn phòng Thị ủy ghi nhận các ý kiến đóng góp, cập nhật vào Nghị quyết năm 2018 và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thông qua cuộc họp BCH Thị ủy trong thời gian tới./.

Văn phòng HĐND-UBND (HLB)

Các tin khác