Quy định mới về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
25/9/2018, 15:8 (GMT+7)

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được Chính phủ đã ban hành ngày 05 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Nghị định gồm có V Chương, 19 Điều. Trong đó, tập trung quy định về: Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết và dự án liên kết; chính sách ưu đãi, hỗ trợ; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết; tổ chức thực hiện.

Về chính sách ưu đãi và hỗ trợ, Nghị định quy định: “Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết”, “hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết” và “hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm”.

Về tổ chức thực hiện, Nghị định quy định: Bãi bỏ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực”, “Các bên tham gia liên kết đang thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các chính sách đã được phê duyệt hoặc hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định này cho đến khi hết hợp đồng liên kết đã ký nếu đáp ứng được các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp đã trình cơ quan có thẩm quyền để được hưởng chính sách trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo quy định tại Nghị định này”.

Nghị định 98/2018/NĐ-CP được áp dụng sẽ là điểm mới giúp: Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan được hưởng các chính sách chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thực hiện phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.

Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và BVTV Hậu Giang

Các tin khác