Tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ ở Sở Nông nghiệp và PTNT
13/9/2017, 14:57 (GMT+7)

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” chủ yếu là từ khi có Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương 9 khoá X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến nay gắn với tổng kết, đánh giá thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tổng kết đã đề ra.

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ trong đó có những nội dung nổi bật:

Từ khi nhận được các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ liên quan công tác cán bộ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phổ biến, quán triệt nội dung văn bản đến các Phòng, Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hàng năm ngành lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (A1) nhiệm kỳ 2020-2025 trình Tỉnh uỷ phê duyệt. Đồng thời Giám đốc Sở phê duyệt các chức danh lãnh đạo các phòng, Chi cục, trung tâm trực thuộc Sở. Lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm đảm nhận nhiệm vụ đều trong diện được quy hoạch.

Công tác cán bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp uỷ Chi bộ, Đảng bộ và người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Với 13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, 197 đảng viên và có 05 phòng chuyên môn thuộc Sở; 07 Chi cục quản lý chuyên Ngành; 04 Tổ chức sự nghiệp cấp 2; 36 đơn vị sự nghiệp cấp 3 và tổ kỹ thuật nông nghiệp ở các xã, phường thị trấn với tổng biên chế công chức, viên chức là 665 người . Trong đó trình độ sau đại học là 6%; Đại học và Cao đẳng: 61%; Trung cấp: 28%; Trình độ khác: 5%; tỷ lệ nữ là 28%. Trong thời gian qua công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đã thể hiện là những người ưu tú, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trải qua hoạt động thực tiễn đã phát huy năng lực trong lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đa số công chức, viên chức ngành Nông nghiệp được bố trí, sử dụng thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức cầu tiến, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phục vụ nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Qua kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm có trên 94% công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt.

Trong công tác cán bộ thì đánh giá đúng cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với  cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, không ngừng học tập nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và thể hiện hiệu quả trong công tác cán bộ. Đánh giá cán bộ đúng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng thì không những bố trí, sử dụng cán bộ không phát huy năng lực mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện hàng năm, trước khi cán bộ kết thúc nhiệm kỳ, bổ nhiệm, đề bạt hoặc chuyển công tác hay hết thời hạn tập sự. Quy hoạch cán bộ là cơ sở, căn cứ cho việc đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ. Quy hoạch cán bộ là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Có quy hoạch cán bộ mới bảo đảm được tính kế thừa và liên tục trong đội ngũ cán bộ không để bị thiếu, bị hẫng hụt. Có quy hoạch cán bộ mới có thể xây dựng được kế hoạch cán bộ bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ từ chủ trương, biện pháp tạo nguồn cán bộ đến việc dự kiến bố trí, sắp xếp tổng thể đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến huyện. Mục tiêu của quy hoạch là lựa chọn được những cán bộ thực sự có đức, có tài để đưa vào nguồn kế cận, dự bị; từng bước giao nhiệm vụ, thử thách, rèn luyện, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu đột phá tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng đi vào rèn luyện trong thực tiễn, sát cơ sở, bộc lộ tài năng để bổ nhiệm vào vị trí cao hơn.

                                    Tóm lại, công tác cán bộ có bốn khâu quan trọng: đánh giá cán bộ là tiền đề; quy hoạch cán bộ là nền tảng; luân chuyển cán bộ là khâu đột phá; đào tạo bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Đây là bốn khâu không thể thiếu, gắn bó mật thiết với nhau, khâu này là tiền đề cho khâu kia./.

                                                                                                                                      P.TCCB

Các tin khác