Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959-1975)
9/2/2018, 20:18 (GMT+7)


Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập của dân tộc ta, núi rừng Trường Sơn luôn giữ vai trò là địa bàn chiến lược quan trọng. Để giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn diện về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975” của TS. Nguyễn Huy Động.

Cuốn sách đã trình bày tính tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng  trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.

Cuốn “Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975” đã góp phần lưu giữ và truyền bá lại những hình ảnh lịch sử, những cứ liệu đáng giá của một tuyến đường kháng chiến quan trọng, mời các bạn cùng tìm đọc!
THÚY VI

Các tin khác