05 điều kiện thành lập mới tổ chức hành chính
17/12/2018, 8:45 (GMT+7)

Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính ngày 22/11/2018, có hiệu lực từ ngày 10/01/2019. Nghị định quy định cụ thể 05 điều kiện để thành lập mới tổ chức hành chính.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm Các tổ chức hành chính do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo, quản lý; Các tổ chức hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ; Các tổ chức hành chính của cơ quan thuộc Chính phủ (nếu có); Các tổ chức hành chính ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các tổ chức hành chính ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định này không áp dụng đối với việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan sau: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nghị định này chỉ rõ, chỉ được thành lập tổ chức hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn. Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính phải bảo đảm không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định. 

Tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ 05 điều kiện sau: Có cơ sở pháp lý; Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định; Có phạm vi, đối tượng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính; Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với tổ chức hành chính khác; Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ điều kiện để tổ chức hành chính được tổ chức lại khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phạm vi, đối tượng quản lý theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền; khi hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Tổ chức hành chính được giải thể trong trường hợp tổ chức đó không còn chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý.

Cơ quan, tổ chức đã gửi đề án, tờ trình đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa được cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2019, thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.

Trần Thanh

Các tin khác