Triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2018
19/1/2018, 9:6 (GMT+7)

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Đồng Văn Thanh.

Ông Đồng Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2017, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh với kết quả: tổng nguồn vốn đạt 2.016 tỷ đồng, hoàn thành 99,3% kế hoạch; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 2.010 tỷ đồng, hoàn thành 99,4% kế hoạch; nợ quá hạn và nợ khoanh là 24 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ (không tăng, giảm so với năm 2016); doanh số cho vay đạt 607 tỷ đồng, bằng 90,1% với gần 35 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; tổng nguồn vốn địa phương ủy thác là 27,9 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2.289 Tổ TK&VV. Trong 16 chương trình tín dụng, dư nợ cao nhất là chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo 25,9%, cho vay NS&VSMT nông thôn 20,6%, cho vay hộ cận nghèo 11,8%, cho vay hộ nghèo 11,8%, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 9,7% và cho vay hộ SXKD vùng khó khăn 9,2%.

Nhìn chung, các chương trình cho vay đều đang phát huy hiệu quả, các nguồn vốn vay kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: thực hiện không đạt 02 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác phối hợp kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay; bình xét công khai đối tượng đầu vào, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ còn thiếu chặt chẽ; một số chương trình có nợ quá hạn, lãi tồn đọng cao; chưa quyết liệt trong xác định thông tin hộ bỏ địa phương đi, một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay thiếu hiệu quả.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Đồng Văn Thanh đề nghị thành viên Ban Đại diện HĐQT các cấp tập trung thực hiện hoàn thành 9/9 chỉ tiêu đề ra trong năm; trong đó, củng cố, kiện toàn cơ cấu, tổ chức và quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; đặc biệt là tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tập trung chỉ đạo các chỉ tiêu trọng điểm mang tính chi phối; huy động vốn tại địa phương từ tiền gửi của Tổ viên Tổ TK&VV, tiền gửi tại Điểm giao dịch xã và tiền gửi của các tổ chức, cá nhân; tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các chương trình, đặc biệt là chương trình hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phong trào thi đua thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Ngoài ra, ông đề nghị các sở, ngành liên quan, hội đoàn thể nhận ủy thác và địa phương tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh./.

 Tố Như

 


Các tin khác