Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”
28/6/2017, 10:27 (GMT+7)

Vưa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BKHCN phê duyệt Dự án đặt hàng để tuyển chọn thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ trước 16h30 ngày 15/8/2017.

1. Tên dự án: Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2. Mục tiêu. Xây dựng và triển khai thử nghiệm thành công hệ thống thông tin hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Tóm tắt nội dung:

- Khảo sát, đánh giá yêu cầu, tiêu chí kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông sản được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam;

- Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tự kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng web-based;

- Xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với các tác nhân có liên quan khi tham gia hệ thống;

- Triển khai thử nghiệm hoạt động kiểm soát chất lượng và nguồn gốc cho tối thiểu 03 sản phẩm nông nghiệp mang địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lần lượt tại Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam;

- Xây dựng phương án duy trì và phát triển hệ thống thông tin sau khi dự án kết thúc.

4. Kết quả, sản phẩm:

- Hệ thống thông tin hỗ trợ tự kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (web-based);

- Tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin;

- Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm hoạt động kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp mang địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lần lượt tại Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam;

- Báo cáo phương án duy trì và phát triển hệ thống thông tin sau khi dự án kết thúc.

* Yêu cầu về Hồ sơ

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án được làm thành 10 bộ (1 bản gốc và 09 bản sao), gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011:

- Thuyết minh dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị đăng ký chủ trì dự án;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án;

- Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ, lý lịch khoa học của đơn vị, cá nhân phối hợp thực hiện chính dự án;

- Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện (nếu có);

- Cam kết đối ứng và giải trình khả năng huy động tài chính (dự án yêu cầu phải có đối ứng theo quy định tại Thông tư số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/8/2011): Báo cáo tài chính của Tổ chức đăng ký chủ trì dự án trong 02 năm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của Tổ chức chủ trì và/hoặc các tổ chức tham gia dự án.

* Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ

Thời gian: gửi trước 16h30 ngày 15/8/2017

Địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trần Thanh

Các tin khác