Hậu Giang: Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 - 2020
10/5/2017, 16:26 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, phát huy tính chủ động trong xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ. Đồng thời, tăng cường khả năng canh tranh ở các sản phẩm và các dịch vụ của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm lợi thế, có tiềm năng xuất khẩu. Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, mục tiêu cụ thể cần đạt được trong giai đoạn 2017 - 2020:

- Tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhằm tăng cao tỷ lệ đăng ký bảo hộ tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích, quyền tác giả/quyền liên quan và giống cây trồng).

- Hỗ trợ đăng ký, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm mang địa danh có khả năng cạnh tranh trên thị trường của tỉnh gồm: 01 chỉ dẫn địa lý và 6 sản phẩm, dịch vụ mang tên địa danh dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Để đạt được mục tiêu đề ra, cần thực hiện 02 nội dung:

(1) Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ

Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ thông qua việc đưa các thông tin về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, website….

Tập huấn nâng cao nhận thức và nghiệp vụ quản lý cho các doanh nghiệp thông qua các lớp chuyên đề về sỡ hữu trí tuệ.

(2) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ

+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

- Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả/quyền liên quan, giống cây trồng…

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia giới thiệu, quảng bá, khuếch trương uy tín sản phẩm của mình thông qua các kỳ hội chợ triển lãm cấp tỉnh, cấp khu vực, toàn quốc và ngoài nước góp phần xây dựng nên thương hiệu của doanh nghiệp trong tỉnh.

+ Hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm mang địa danh

- Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Khóm Cầu Đúc Hậu Giang” cho sản phẩm khóm.

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mãng cầu Hậu Giang” dùng cho sản phẩm mãng cầu gai trong tỉnh Hậu Giang.

- Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cá Thát Lát Hậu Giang” dùng cho sản phẩm cá thát lát của tỉnh Hậu Giang.

- Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các nông sản “Cam xoàn Phụng Hiệp”, “Chanh không hạt Hậu Giang”, “Xoài cát Hậu Giang”, “Quýt đường Long Trị”.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Chương trình giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình; Đôn đốc, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện; tổ chức sơ kết và tổng kết Chương trình, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh; Phối hợp với Sở Tài chính xác định kinh phí thực hiện dự án trong Chương trình theo kế hoạch đã được duyệt; Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan thực hiện các công việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Ngọc Triều

Các tin khác