Thông tin về dự án: “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang”
12/12/2016, 16:9 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về dự án: “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang” do Kỹ sư Nguyễn Thái Hòa làm chủ nhiệm và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện. Dự án nghiệm thu trong tháng 12/2016.

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

          - Dự án: “Tuyên truyền phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang

          - Kinh phí: 341.720.000 đồng (Ba trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

          - Thời gian thực hiện: 15 tháng 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang

- Chủ nhiệm: Nguyễn Thái Hòa

 2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: tháng 12 năm 2016.

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1 Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc 

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng: Hoàn thành 22 chương trình truyền hình chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ hàng tuần, 04 chương trình tọa đàm và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. 

3.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN 

Yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản đạt yêu cầu so với đặt hàng: Chương trình thực hiện với mục tiêu tuyên truyền và phổ biến pháp luật về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp và nông sản của địa phương trên sóng truyền hình.

3.3 Những đóng góp mới của dự án:

Trên cơ sở so sánh với những thông tin đã được công bố trong và ngoài nước đến thời điểm kết thúc, thì dự án có những điểm mới sau đây:

a. Về giải pháp khoa học - công nghệ:

Thông qua các chương trình đã phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang, số lượng doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ không ngừng tăng lên và ngành nghề đăng ký bảo hộ cũng đa dạng. Thông qua dự án, việc đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ đã mang lại cho các doanh nghiệp giá trị kinh tế cao như hình ảnh được quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra công chúng, không ngừng phát triển và khẳng định thương hiệu độc quyền trên thị trường.

b. Về phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng nguồn tư liệu bản quyền sẵn có (Chắp cánh thương hiệu) và tham khảo chương trình đã được triển khai ở các tỉnh khác.

c. Những đóng góp mới khác:

Chọn lọc và xây dựng chương trình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.

                                                                                              Ngọc Thu (Phòng  QLKH)

Các tin khác