Thông báo: tiếp nhận các đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017
20/9/2016, 9:51 (GMT+7)

Nhằm thi hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện từ năm tài chính 2017, đề xuất dự án gửi trước ngày 18/9/2016.

Các đề xuất phải phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình nêu tại Điều 1 Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu tiên đề xuất loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:

(1) Đối với các Bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học: Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ; Bảo hộ, áp dụng sáng chế của Việt Nam, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam vào thực tiễn; Bảo hộ, áp dụng và phát triển giá trị của các giống cây trồng mới; Xây dựng và vận hành cơ chế quản lý, quản trị tài sản trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; Bảo hộ, khai thác, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sảnphẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ; Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(2) Đối với các địa phương: Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ; Bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương; Bảo hộ sở hữu trí tuệ, hoàn thiện, áp dụng, khai thác thương mại các kết quả sáng tạo tạo cá nhân (sản phẩm của các nhà sáng chế không chuyên);

Đề xuất dự án gửi về địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ

386 NguyễnTrãi, ThanhXuân, HàNội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198,222); Fax: 04.35575064

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Mọi chi tiết xem tại: most.gov.vn

NgọcTriều

Các tin khác