Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
31/8/2018, 12:14 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các Tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài “Lên men rượu từ cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy”. Thời gian đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2018.

I- Thông tin về nhiệm vụ

1.1. Tên nhiệm vụ: Đề tài Lên men rượu từ cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy”.

1.2. Định hướng mục tiêu

Tạo được sản phẩm rượu lên men từ “Cam sành Ngã Bảy”, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản “Cam sành Ngã Bảy” tỉnh Hậu Giang.

1.3. Dự kiến sản phẩm

- Quy trình kỹ thuật lên men rượu từ “Cam sành Ngã Bảy”.

- Sản phẩm tạo ra phải có tem, nhãn… và cạnh tranh được trên thị trường.

II- Phương thức tuyển chọn

Được thực hiện theo quy định được ban hành kèm Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

III- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ được chuẩn bị theo Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

IV- Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được xây dựng theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác.

V- Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

VI- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 16h, ngày 05 tháng 10 năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

VI- Thời gian và địa điểm mở hồ sơ: vào lúc 08h, ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 07113.582.686, DĐ: 0989973169, Email: chicuonghaugiang@gmail.com. Biểu mẫu xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI).

Kim Yến

Các tin khác