Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở KH&CN Hậu Giang qua dịch vụ bưu chính công ích.
28/11/2017, 22:23 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;n cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Căn cứ Thông báo số 18/TB-SKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Sở KH&CN Hậu Giang về việc triển khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Ktừ ngày 18/9/2017, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được quyền lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 63 thủ tục (Đính kèm Danh mục 63 TTHC)

          Thái Hòa (P. QLCN)

Các tin khác