Thông báo: Đăng ký tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ
17/11/2017, 7:55 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ quy định quản lý đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2018. Hồ sơ dự tuyển xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/12/2017.

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 20 chỉ tiêu

- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 15 nhóm

- Bồi dưỡng sau tiến sỹ: 20 chỉ tiêu

2. Lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng:

Đào tạo, bồi dưỡng cho nhân lực của các lĩnh vực KH&CN, trong đó ưu tiên các lĩnh vực công nghệ: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy - tự động hóa, công nghệ môi trường.

3. Thời gian đào tạo:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

4. Đối tượng dự tuyển:

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, các nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp.

5. Điều kiện dự tuyển:

a. Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

b. Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

c. Điều kiện dự tuyển bồi dưỡng sau tiến sỹ: theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

6. Hồ sơ dự tuyển:

Thành phần hồ sơ dự tuyển: theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

7. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

a. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ ở nước ngoài.

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN và Điều 4 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trên 6 tháng); Điều 5 Thông tư số 88/2017/TT-BTC (đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trên 6 tháng)

Định mức chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

b. Chế độ chính sách đối với người được cử đi bồi dưỡng sau tiến sỹ ở trong nước: thực hiện theo quy định Điều 6 Thông tư số 88/2017/TT-BTC.

c. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho cá nhân đang làm việc tại tổ chức KH&CN công lập; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung tại điểm a và điểm b khoản này cho cá nhân đang làm việc tại tổ chức KH&CN ngoài công lập và doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN của đơn vị theo các nội dung của Đề án 2395 gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ số 7, Điện Biên Phủ, phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang trước ngày 05/12/2017, để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét./.

 

Kim Yến

 

Các tin khác