Thông báo: Kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện từ năm 2018 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật” và dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng
31/10/2017, 11:9 (GMT+7)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2018 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các lĩnh vực liên quan năm 2018

Mã số: 01/2018-TC-DA1

Tổ chức chủ trì/Chủ nhiệm nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/Ngô Thị Ngọc Hà

Thời gian thực hiện: 15 tháng (01/2018-03/2019)

2. Tên nhiệm vụ: Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2018

Mã số: 02/2018-TC-DA1

Tổ chức chủ trì/Chủ nhiệm nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/Trần Thị Thanh Xuân

Thời gian thực hiện: 12 tháng (02/2018-01/2019)

3. Tên nhiệm vụ: Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp năm 2018

Mã số: 03/2018-TC-DA1

Tổ chức chủ trì/Chủ nhiệm nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/Phùng Mạnh Trường

Thời gian thực hiện: 12 tháng (02/2018-01/2019)

4. Tên nhiệm vụ: Tăng cường năng lực thử nghiệm Vật liệu xây dựng Vùng Tây Nguyên năm 2018

Mã số: 01/2018-ĐGPH-DA1

Tổ chức chủ trì/Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật
 Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4/Đinh Tuấn

Thời gian thực hiện: 12 tháng (01/2018-12/2018)

5. Tên nhiệm vụ: Tăng cường năng lực thử nghiệm một số chỉ tiêu chất lượng nông sản, thực phẩm Vùng Tây Nguyên năm 2018

Mã số: 02/2018-ĐGPH-DA1

Tổ chức chủ trì/Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4/Nguyễn Viết Cường

Thời gian thực hiện: 12 tháng (01/2018-12/2018)

6. Tên nhiệm vụ: Tăng cường năng lực đo lường-thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa điện-điện tử vùng Tây Nguyên năm 2018

Mã số: 03/2018-ĐGPH-DA1

Tổ chức chủ trì/Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4/Đỗ Bảo Long

Thời gian thực hiện: 12 tháng (01/2018-12/2018)

Chi tiết xin liên hệ:

Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL

Điện thoại: 04.37911615; 04.37911626;

Email: vukhtc@tcvn.gov.vn.

Trần Thanh

Các tin khác