Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học
19/10/2017, 8:4 (GMT+7)

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học nhằm đáp ứng quản lý nhà nước, nhu cầu sản xuất, pha chế, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được quy định tại Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường

Ngoài ra, Bộ KH&CN còn yêu cầu triển khai Kế hoạch kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường và kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học; Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường. Đồng thời, đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng và kiến nghị các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp để ngăn chặn kịp thời việc sử dụng phương tiện đo không bảo đảm yêu cầu đo lường và các sản phẩm hàng hóa nhiên liệu sinh học không bảo đảm chất lượng được đưa ra lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, tiềm n nguy cơ về an toàn, môi trường.

 Theo đó, Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học

1.1 Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học.

- QCVN 1:2015/BKHCN, Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

TCVN 6776:2013,

TCVN 8063:2015,

TCVN 7716:2011,

TCVN 10625:2014

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Đo lường), Bộ KHCN

Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2018

2. Kiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường

2.1 Tại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố

+ Xây dựng văn bản hướng dẫn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố thực hiện công tác kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trưng

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Bộ KHCN -Thanh tra Bộ KHCN; Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Thời gian thực hiện: trước tháng 12/2017

+ Kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN

Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ KHCN; Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); Các đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: tháng 01/2018 - 11/2018

+ Kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Đánh giá hp chuẩn và hợp quy), Bộ KHCN

Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ KHCN; Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); Các đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: tháng 01/2018 - 11/2018

2.2 Tại Địa phương

+ Kiểm tra đo lường, chất lượng tại các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, pha chế, kinh doanh nhiên liệu sinh học

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan

Thời gian thực hiện: tháng 01/2018 - 11/2018

+ Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng, đo lường, chống gian lận thương mại, gồm các lực lượng. Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); Sở Công Thương; Các Sở ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố

Thời gian thực hiện: tháng 01/2018-11/2018

+ Định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan

Thời gian thực hiện: 06 tháng một lần hoặc đột xuất

3. Tổng hợp báo cáo rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kim tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường từ đó đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn), Bộ KHCN

Đơn vị phối hợp: Bộ Công Thương; Thanh tra Bộ KHCN; Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); Các đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: 06 tháng một lần hoặc đột xuất

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Bộ KH&CN đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khn trương xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lng ghép với các Chương trình, Kế hoạch liên quan khác, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch bảo đảm tiến độ.

Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Triều

Các tin khác