Thông tin về Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
9/10/2017, 8:45 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do ThS. Trương Thanh Vũ làm chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 10/2017.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

-  Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc xác định và đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển ngành dịch vụ của tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định vị trí, vai trò, mối lên kết của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang.

+ Xác định cơ cấu nội bộ ngành khu vực dịch vụ và những ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

+ Xác định những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang.

+ Đề xuất giải pháp phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trương Thanh Vũ

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam

5. Kinh phí thực hiện: 270.380.000 đồng, trong đó:

Kinh phí sự nghiệp khoa học: 270.380.000 đồng

Nguồn khác (đối ứng): 0 đồng

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu: 03/2016

Kết thúc: 02/2017

Gia hạn: 31/8/2017

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

- ThS. Trần Thị Hằng

- ThS. Nguyễn Đỗ Trường Sơn

- ThS. Trần Thanh Tài

- Ngô Thị Nhuần

- CN. Nguyễn Thành Sơn

- CN. Phạm Hiền

- CN. Võ Doãn Dụng

- CN. Huỳnh Hà Giang

- Phạm Thị Hồng Ngọc

- Nguyễn Thị Hằng

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 10 năm 2017

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành:

- Báo cáo chuyên đề.

- Báo cáo kiến nghị.

- Báo cáo tổng hợp.

- Tài liệu giảng dạy, đào tạo.

- Đào tạo 01 học viên cao học

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Các đóng góp mới về mặt khoa học:

- Tổng kết lý luận và thực tiễn các mô hình phát triển kinh tế dịch vụ trong và ngoài nước, từ đó đề xuất mô hình phát triển phù hợp cho tỉnh, cũng như giúp tỉnh nhận diện và đưa ra nhóm các giải pháp tập trung phát triển cho các ngành dịch vụ thế mạnh và tiềm năng, các ngành dịch vụ ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030.

- Xác định hệ thống quan điểm và giải pháp phát triển cho ngành dịch vụ đến năm 2030, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong số các giải pháp, chính sách phát triển trong điều kiện nguồn lực luôn có hạn và phù hợp với bối cảnh mới.

3. Về hiệu quả nhiệm vụ

3.1 Hiệu quả kinh tế

Các nhóm giải pháp của đề tài nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế dịch vụ tăng trưởng nhanh và hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trên các phương diện giải quyết việc làm xã hội, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nâng cao năng suất, tính cạnh tranh của nền kinh tế.

3.2 Hiệu quả xã hội

Các nhóm giải pháp của đề tài nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ trên cả các ngành dịch vụ trung gian và dịch vụ tiêu dùng xã hội, giúp nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng các dịch vụ do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp. Tạo ra một môi trường mới trong phát triển các ngành dịch vụ hướng tới nâng cao chất lượng qua sự giám sát của các tổ chức hội, hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ và hội người tiêu dùng thành lập.

 

Kim Yến

Các tin khác