Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2018
28/1/2019, 8:25 (GMT+7)

Trong tháng 12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt 02 nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2018, cụ thể phê duyệt đề tài “Xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững cho cây bưởi Năm Roi ở Hậu Giang” tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND và đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND.

 Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được đưa vào kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

(1) Tên nhiệm vụ: Đề tài “Xây dựng mô hình quản lý dinh dưỡng bền vững cho cây bưởi Năm Roi ở Hậu Giang.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Ngô Ngọc Hưng.

- Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

- Tổng kinh phí: 1.477.295.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.356.694.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

Trong đó:

·        Kinh phí khoán chi: 503.465.000 đồng (Năm trăm lẻ ba triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

·        Kinh phí không khoán chi: 853.229.000 đồng (Tám trăm năm mươi ba triệu hai trăm hai mươi chín ngàn đồng).

+ Vốn đối ứng: 120.601.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu sáu trăm lẻ một ngàn đồng)

- Thời gian thực hiện: 36 tháng.

(2) Tên nhiệm vụ: Đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thùy Trang.

- Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần.

- Tổng kinh phí: 380.059.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu không trăm năm mươi chín ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 380.059.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu không trăm năm mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:

·        Kinh phí khoán chi: 342.559.000 đồng (Ba trăm bốn mươi hai triệu năm trăm năm mươi chín ngàn đồng).

·        Kinh phí không khoán chi: 37.500.000 đồng (Ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Vốn đối ứng: 0 đồng

- Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Kim Yến

Các tin khác