THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia thẩm định phần mềm
26/12/2018, 14:43 (GMT+7)

Căn cứ Thông báo số 4650/TB-VP.UBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tại Hội nghị trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Căn cứ kết luận của Thường trực UBND tỉnh, họp ngày 24/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo, mời tổ chức tham gia thẩm định Phần mềm Quản lý văn bản và Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang. Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 11h, ngày 28 tháng 12 năm 2018

I- Tên phần mềm

- Phần mềm Quản lý văn bản (QLVB).

- Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang (DVCTT).

II- Nội dung thẩm định

Thẩm định các nội dung thiết kế trong các tài liệu thiết kế của 02 phần mềm (Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đầu tư, Thiết kế thi công...) so với các yêu cầu chức năng và thiết kế trong các văn bản quy định, hướng dẫn về thiết kế phần mềm Dịch vụ công và Quản lý văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thẩm định, đánh giá các chức năng và thi công thực tế của 02 phần mềm so với thiết kế và các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thẩm định tính hiệu quả, tình hình sử dụng 02 phần mềm tại các cơ quan, đơn vị đang sử dụng (Sở, ngành cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã).

Xác định các thiết kế, chức năng chưa phù hợp của 02 phần mềm cần điều chỉnh (nếu có) và đề xuất hướng khắc phục.

III- Phương thức thực hiện

Tổ chức đủ năng lực được lựa chọn thẩm định độc lập.

IV- Hồ sơ đăng ký tham gia

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Văn bản đề nghị tham gia (đề xuất thời gian thực hiện thẩm định, đánh giá và kinh phí cần thiết).

V- Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ kinh phí

Kinh phí thẩm định được xây dựng theo các quy định hiện hành.

VI- Nơi nhận hồ sơ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 7, Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

VII- Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày ra Thông báo đến 11h, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

- Hồ sơ đăng ký tham gia được nộp trực tiếp (hoặc gửi qua trước email: chicuonghaugiang@gmail.com) đến của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 0293.3.582.686, DĐ: 0989973169 (Đ/c Cường).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin trân trọng thông báo./.

 Chí Cường

Các tin khác