Xét duyệt nhiệm vụ “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn thủy sản tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”
11/10/2018, 9:25 (GMT+7)

Lúc 8 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn thủy sản tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”. Kết quả Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Trần Thị Kim Hồng chủ nhiệm của đề tài.

Đại diện Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày nội dung nghiên cứu

Đề tài thực hiện nhằm điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến nguồn thủy sản tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Từ đó đề xuất và ứng dụng các giải pháp thích hợp để khôi phục và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đây.

 

Hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đề tài thực hiện bao gồm các nội dung sau:

- Kế thừa bản đồ cấu trúc hạ tầng phục vụ quản lý nước hiện có tại Lung Ngọc Hoàng (kênh, mương, cống, đập), xây dựng bản đồ cao trình, bản đồ phân bố dòng chảy, khảo sát, bổ sung và hoàn thiện công tác quản lý thủy lợi tại Lung Ngọc Hoàng;

- Khảo sát, thu mẫu, phân tích đánh giá chất lượng nước tại Lung Ngọc Hoàng bao gồm các chỉ tiêu: pH, EC, DO, TSS, BOD, COD, Lignin, tổng N, tổng P, AL3+, Fe2+, SO42- ở các kênh, rạch bên trong, bên ngoài, các sinh cảnh khác nhau;

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng phân bố, mật độ các loài thủy sinh thực vật tại các thủy vực trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng bao gồm khảo sát thành phần loài thủy sinh vật, đánh giá hiện trạng phân bố, mật độ các loài thủy sinh vật tại các thủy vực trong khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, đề xuất giải pháp bảo vệ các loài thủy sinh thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;

- Điều tra, khảo sát hiện trạng quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản tại Lung Ngọc Hoàng bao gồm thống kê thành phần và sản lượng thủy sản (tôm, cá) ở Lung Ngọc Hoàng để phân tích tính tương quan với các yếu tố chất lượng, đặc biệt là tác động của “nước đen” trong khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

                   Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)

Các tin khác