Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ
9/10/2018, 10:41 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Với mục tiêu là tiếp tục phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trên quy mô quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đồng thời, định hướng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đảm bảo bám sát chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học...

Đặc biệt, trong năm 2018 sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án trong thời gian tới là xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước; bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ của nước ngoài; khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, kết hợp đẩy mạnh xã hộ hóa, huy động các nguồn lực xã hội; nâng cao năng lực cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để thực hiện công tác phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ, triển khai các nội dung có liên quan của Đề án; xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ đặc thù của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; chủ động khai thác, sử dụng các nguồn tin khoa học và công nghệ trong phạm vi Đề án./.

Băng Tâm (Nguồn: Quyết định số 1285/QĐ-TTg)

Các tin khác