Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
8/8/2018, 9:12 (GMT+7)

Nhiệm vụ mà dự án giải quyết mang tính cấp thiết hoặc là nhu cầu chung của cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp và phù hợp với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ của ngành, địa phương. Mục tiêu của dự án phù hợp với mục tiêu của Chương trình và được xác định rõ ràng, có thể định lượng được. Đây là một trong những nguyên tắc xác định dự án đặt hàng khi tham gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là các hoạt động của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyêt theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện và tham gia Chương trình; các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Thông tư quy định nội dung dự án phù hợp với nội dung Chương trình, rõ ràng, được thiết kế phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi. Phương án triển khai được bố trí khoa học, hợp lý, sáng tạo để bảo đảm giải quyết được các nhiệm vụ mà dự án đặt ra. Kết quả, sản phẩm dự kiến của dự án phù hợp với mục tiêu, nội dung của dự án và có thể định lượng được. Dự án có tính bền vững và có khả năng duy trì, nhân rộng kết quả sau khi kết thúc. Không trùng lặp với nhiệm vụ đã và đang thực hiện, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác. Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng và kết thúc muộn nhất vào năm 2020, trừ trường hợp đặc biệt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với dự án Trung ương quản lý) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án địa phương quản lý) quyết định.

Ngoài những quy định chung, Thông tư còn quy định chi tiết về xây dựng, phê duyệt danh mục dự án đặt hàng; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; ký hợp đồng, kiểm tra và điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án và tổ chức các hoạt động chung thuộc Chương trình.

Bộ máy quản lý Chương trình được quy định chi tiết như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ: thống nhất quản lý Chương trình, xác định và phê duyệt danh mục dự án đặt hàng và trực tiếp quản lý các dự án Trung ương quản lý;

UBND cấp tỉnh: Phối hợp quản lý Chương trình tại địa phương và trực tiếp quản lý các dự án địa phương quản lý;

Cơ quan quản lý dự án:

Cục Sở hữu trí tuệ thông qua văn phòng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giúp Bộ KHCN thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; Sở KHCN là đơn vị đầu mối giúp UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án địa phương quản lý.

Toàn văn của Thông tư 17/2017/TT-BKHCN (tải tại đây)

Thu Hiền

Các tin khác