Công nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp
10/7/2018, 10:43 (GMT+7)

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Theo đó, Tiêu chí đối với tiến bộ kỹ thuật công nhận lần đầu phải có tính mới, tính sáng tạo, tính ổn định và khả năng cạnh tranh cao; đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, có triển vọng mở rộng sản xuất.

Đối với tiến bộ kỹ thuật tương tự tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận phải đáp ứng các tiêu chí trên, có hiệu quả kinh tế cao hơn ít nhất 10% so với tiến bộ kỹ thuật tương tự đã được công nhận.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân đăng ký) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. Hồ sơ gồm: a) Văn bản đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật; Báo cáo kết quả nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật; Bản nhận xét ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất của tối thiểu 03 tổ chức hoặc cá nhân. Bản nhận xét của cá nhân phải được cơ quan hoặc địa phương nơi cá nhân sinh sống hoặc công tác xác nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký về mt trong các trường hợp: chp nhận hồ sơ hợp lệ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối nếu hồ sơ không hợp lệ. Thi gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định thành lập hội đng, cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp thm định hồ sơ đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành Quyết định công nhn tiến bộ k thut. Trưng hợp không công nhận tiếbộ kỹ thuật phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, cơ quan có thẩm quyền đăng tảQuyết định công nhận tiếbộ kỹ thut trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Tiến bộ kỹ thuật bị hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Không được ứng dụng vào sản xuất trong 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm rà soát; b) Có sự gian lận hồ sơ đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 201 và thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với tiến bộ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 thì tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại Thông tư này.

Trần Thanh

Các tin khác