Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến
27/6/2018, 8:15 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 572/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến, gồm 3 thủ tục. Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

Theo đó, 03 thủ tục bao gồm:

1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Thực hiện đăng ký kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định trên môi trường mạng, giảm thiểu thời gian so với đến đăng ký trực tiếp. Hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy sẽ được trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tổ chức, cá nhân trả phí bưu chính).

Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ https://dichvucong.most.gov.vn/ và của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia https://dangkykqnv.vista.gov.vn/ .

                                                                                                      Kim Yến  

Các tin khác