Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018
9/4/2018, 8:49 (GMT+7)

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Quyết định số 43/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang thực hiện năm 2018, gồm 5 nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ; Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong sản xuất theo hướng công nghệ cao (Nhiệm vụ đột phá năm 2018); Lưu giữ và phát triển một số nguồn gen nông sản Tỉnh; Duy trì phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005, tiến tới được công nhận đủ điều kiện phục vụ hoạt động quản lý quan nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019 và Xây dựng mô hình ứng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính và quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng an toàn

Cụ thể như sau:

STT

Tên nhiệm vụ

Dự kiến kết quả/sản phẩm

1

Thông tin và Truyền thông Khoa học Công nghệ

* Thông tin Khoa học Công nghệ

- Xuất bản Bản tin khoa học Hậu Giang: 12 kỳ Bản tin Khoa học và công nghệ. 16 trang/kỳ/tháng riêng bản tin Xuân 32 trang, 580 bản/kỳ, tổng số 6960 bản.

- Tuyên truyền về thành tựu KHCN Hậu Giang 2018:

Tuyên truyền về thành tựu KHCN Hậu Giang trên trang báo Hậu Giang: 01 bài viết 1/2 trang đăng trên Báo Xuân Hậu Giang 2018 và 04 bài viết đăng trên Báo Hậu Giang (1 số/quý x 4 quý).

- Cập nhật thông tin và duy trì Website cho Sở KH&CN: trung bình 15 bài viết/tháng được đăng trên Website

- Xuất bản Kỷ yếu Kỷ niệm 15 năm thành lập ngành KH&CN: 250 quyển Kỷ yếu, khổ 21 x 29, 200 trang

- Tăng cường tiềm lực thông tin KH&CN:

+ 1.200 quyển Tạp chí KH&CN Việt Nam (100 quyển/tháng, 2 số/tháng);

+ 150 quyển Sổ tay công tác Bộ KH&CN năm 2018;

+ 01 Hợp đồng cung cấp thông tin trọn gói với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM.

+ Giới thiệu thông tin về Sở KH&CN, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN trên các Tạp chí KH&CN Việt Nam, Báo Khoa học và Phát triển, Tạp chí kiểm toán Nhà nước,...

* Truyền thông Khoa học Công nghệ

- Chuyên mục Khoa học Công nghệ: được thực hiện 1 kỳ/tháng(12 kỳ/năm): 12 đĩa DVD chuyên mục KH&CN

- Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN: thực hiện theo yêu cầu của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

- Hưởng ứng kỷ niệm “Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5:

+ Tổ chức 01 buổi Hội thảo nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5;

+  Trưng bày một số sản phẩm KH&CN của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua;

+ Treo 20 băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính của TP Vị Thanh.

- Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN: 01 Báo cáo tổng hợp thống kê cơ sở về KH&CN của tỉnh Hậu Giang gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

- Tổng hợp, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng phù hợp với địa phương:

+ Điều tra, khảo sát các kết quả ứng dụng của các đề tài, dự án được chuyển giao về các Sở, ban ngành năm 2014-2015.

+ 01 báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

2

Nhiệm vụ đột phá năm 2018: Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong sản xuất theo hướng công nghệ cao

Mô hình tập trung (Tại Trung tâm)

+ Cải tạo nhà lưới và lắp mới hệ thống tưới khoa học 600m2.

+ Xây dựng mô hình trồng rau màu đa canh trong nhà lưới theo hướng an toàn.

3

Lưu giữ và phát triển một số nguồn gen nông sản Tỉnh

+ Tiếp tục bảo tồn 10 cây quýt đường S0, 10 cây quýt đường S1, 10 cây cam sành S0 sạch bệnh trong nhà lưới chống côn trùng; sản xuất 10 cây cam sành S1 và ra ngôi 1.000 cây khóm ngoài nhà lưới.

+ Vi ghép tạo 10 cây cam xoàn sạch bệnh.

+ Sản xuất 56.000 cây khóm Queen sạch bệnh từ 8.000 cây giống khóm cấp 1 chuyển tiếp từ năm 2017.

+ Khảo sát, thu mẫu, bảo tồn thử nghiệm cây bồ bồ trong nhà lưới và phòng nuôi cấy mô: 200 keo.

4

Duy trì phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005, tiến tới được công nhận đủ điều kiện phục vụ hoạt động quản lý quan nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019

+ Đánh giá giám sát hệ thống ISO/IEC 17025.

+ Phê duyệt phương pháp, tham gia so sánh liên phòng một số chỉ tiêu trong thực phẩm và nước uống (Cd, Pb, Hg, As; màu sắc, độ đục, pH, độ kiềm tổng, độ cứng tổng, độ cứng Ca, TDS...)

+ Hiệu chuẩn máy móc, thiết bị.

+ Mở rộng năng lực thử nghiệm theo ISO/IEC 17025: Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải; An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm; Đảm bảo kết quả thử nghiệm lĩnh vực hóa học và vi sinh; Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh; Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất; Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ; Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải; Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong  phân tích vi sinh.

5

Xây dựng mô hình ứng khoa học kỹ thuật trồng thử nghiệm mãng cầu Xiêm Thái (Annona muricata L.) lưỡng tính và quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng an toàn

 

Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh mô hình ứng khoa học kỹ thuật như quản lý dịch hại tổng hợp: ruồi vàng (Bactrocera sp.), rệp sáp (Planococcus lilacinus), Bệnh thối rễ cây (nấm Calonectria variabilis); bao trái bằng bao vi lỗ … trên mãng cầu Xiêm Thái tại 02 mô hình xã Vĩnh viễn A, huyện Long Mỹ; 02 mô hình tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Chánh văn Phòng Sở thông báo danh mục để Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang xây dựng thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

                                                                                      Kim Yến   

Các tin khác